Profil

Główne obszary działania Międzynarodowej Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia to:

  • ochrona i promocja zdrowia,
  • wspieranie działań naukowych,
  • propagowanie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Fundacja jest więc organizacją, powołaną z myślą o realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Realizuje je na gruncie takich działań, jak:

  • inicjowanie, promocja i wspieranie programów badawczych oraz edukacyjno-informacyjnych,
  • organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów i odczytów z udziałem przedstawicieli świata nauki, w tym dotyczących ochrony zdrowia i medycyny naturalnej,
  • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej poprzez:

- wydawanie książek, czasopism i broszur,

- organizowanie targów,

- inne przedsięwzięcia o charakterze popularyzatorskim, w tym prowadzenie serwisów internetowych,

  • współorganizowanie i pomoc dla placówek oświatowo-wychowawczych,
  • propagowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań proekologicznych w trosce o środowisko naturalne,
  • wspieranie wszelkich akcji społecznych spójnych z celami Fundacji.

Jako twórcy Międzynarodowej Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia wierzymy, że cele, jakie postawiliśmy przed sobą, znajdą szerokie zrozumienie, uznanie oraz wsparcie, co sprawi, że będą sukcesywnie realizowane dla wspólnego dobra nas wszystkich.